Torsti Spoof

Ter­ve­tu­loa kuun­te­le­maan ään­tä­ni. Täl­tä sivul­ta löy­dät eri­lai­sia ääninäytteitäni.

Olen teh­nyt spiik­ke­jä yli kah­den­kym­me­nen vuo­den ajan. Minul­la on miel­lyt­tä­vä kes­ki-ikäi­sen mie­hen sel­keä ääni, joka tai­puu moneen käyttöön. 

Pit­kä koke­mus äänit­tä­jä­nä ja mik­saa­ja­na ovat anta­neet minul­le alal­la poik­keuk­sel­li­sen kovan tek­ni­sen osaa­mi­sen. Toi­min myös ammat­ti­sä­vel­tä­jä­nä. Olet kuul­lut musiik­kia­ni monien Hol­lywood-elo­ku­vien maa­il­man­laa­jui­sis­sa trai­ler-ja TV-kam­pan­jois­sa kuten esim Star Wars.

Kun tar­vit­set todel­la laa­du­kas­ta musiik­kia tuo­tan­too­si, poik­kea osoit­tee­seen torstispoof.com

Ota yhteyt­tä ja toteu­te­taan projektisi.

Puhe­lin +358 50 919 7395
Säh­kö­pos­ti torsti@voiceforyou.

Kuun­te­le Tors­tin eri­tyy­li­siä ääninäytteitä

Ota yhteyttä

Voit ottaa mei­hin yhteyt­tä jät­tä­mäl­lä jät­tä­mäl­lä vies­tin ja säh­kö­pos­ti osoit­tee­si. Jos haluat ottaa yhteyttä

puhe­li­mit­se, soi­ta Sinil­le nume­roon: +358 40 8400 166 ja Tors­til­le +358 50 9197 395