Etusivu

Spiikit, äänituotanto ja musiikkituotanto ammattitaidolla.


Monien medioi­den ja pro­jek­ti­tyyp­pien paris­sa työs­ken­nel­lei­nä, me olem­me koke­nut spiik­ke­ri­kak­sik­ko. Laa­tu, luo­tet­ta­vuus ja posi­tii­vi­nen asen­ne ohjaa­vat toimintaamme. 

Tar­joam­me kat­ta­vat ääni­työ­pal­ve­lut tar­pee­si mukaan, alkaen ääni­tyk­ses­tä ja edi­toin­nis­ta aina ääni­suun­nit­te­luun, mik­sauk­seen ja musiik­ki­tuo­tan­toon saakka.

Ter­ve­tu­loa kotisivuillemme!

Sini Spoof

Äänen­käy­tön ammat­ti­lai­nen- Spiik­ke­ri, ääni­näyt­te­li­jä ja lau­la­ja. Moni­puo­li­sen kou­lu­tuk­sen ja koke­muk­sen avul­la Sini mukau­tuu eri roo­lei­hin suvereenisti.

Sinin ääni on tut­tu monis­ta mediois­ta, kuten mai­nok­sis­ta, kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­leis­ta, ani­maa­tiois­ta, ääni­kir­jois­ta jne. 

Kun tar­vit­set moni­puo­lis­ta ja ammat­ti­tai­tois­ta äänen­käyt­tä­jää pro­jek­tii­si, ota yhteyt­tä Siniin ja toteu­te­taan yhdes­sä projektisi. 

Puhe­lin +358 40 840 0166
Säh­kö­pos­ti

Kuun­te­le Sinin ääni­näyt­teet täältä!

Torsti Spoof

Yli 20 vuo­den spiik­kaus­ko­ke­muk­sel­laan ja miel­lyt­tä­väl­lä äänel­lään Tors­ti tai­puu moneen. Tors­tin pit­kä koke­mus äänit­tä­jä­nä ja mik­saa­ja­na ovat anta­neet alal­la poik­keuk­sel­li­sen kovan tek­ni­sen osaamisen. 

Tors­ti on myös ammat­ti­sä­vel­tä­jä. Kuu­let Tors­tin sävel­tä­mää musiik­kia monien Hol­lywood-elo­ku­vien maa­il­man­laa­jui­sis­sa trai­ler-ja TV-kam­pan­jois­sa kuten esim. Star Wars.

Kun tar­vit­set todel­la laa­du­kas­ta musiik­kia tuo­tan­too­si, poik­kea osoit­tee­seen torstispoof.com

Puhe­lin +358 50 919 7395
Säh­kö­pos­ti

Kuun­te­le Tors­tin ääni­näyt­teet täältä!

Ota yhteyttä

Voit ottaa mei­hin yhteyt­tä jät­tä­mäl­lä jät­tä­mäl­lä vies­tin ja säh­kö­pos­ti osoit­tee­si. Jos haluat ottaa yhteyttä

puhe­li­mit­se, soi­ta Sinil­le nume­roon: +358 40 8400 166 ja Tors­til­le +358 50 9197 395