Etusivu

Spiikit, äänituotanto ja musiikkituotanto ammattitaidolla.

Tar­vit­set­ko tuo­tan­too­si spiik­ke­riä, ääni- tai musiik­ki­tuo­tan­toa?
Vah­va ammat­ti­tai­to ja pit­kä koke­mus alal­ta takaa pro­jek­til­le­si laa­duk­kaan lop­pu­tu­lok­sen.

Olem­me koke­nut ja luo­tet­ta­va spiik­ke­ri­kak­sik­ko. Olet kuul­lut ään­täm­me Tele­vi­sio, radio‑, ja sosi­aa­li­sen median mai­nok­sis­sa, yri­tys­vi­deois­sa, kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­leis­sa, dub­bauk­sis­sa, podcas­teis­sa jne.

Laa­tu ja luo­tet­ta­vuuus ovat meil­le tär­kei­tä. Pit­kä koke­mus ja työ­ru­tii­ni mah­dol­lis­ta­vat äänen toi­mit­ta­mi­sen kii­rei­sil­lä­kin aika­tau­luil­la. Asen­teem­me on aina posi­tii­vi­nen ja mei­dät tun­ne­taan­kin muka­vi­na yhteis­työ­kump­pa­nei­na, joi­den kans­sa on help­po toimia.

Hoi­dam­me myös tar­vit­taes­sa pro­jek­ti­si muut ääni­työt; ääni­tyk­ses­tä, edi­toin­nis­ta, ääni­suun­nit­te­lus­ta mik­sauk­ses­ta aina musiik­kiin saakka.

Ter­ve­tu­loa kotisivuillemme!

Sini Spoof

Äänen­käy­tön moniot­te­li­ja; Spiik­ke­ri, ääni­näyt­te­li­jä ja lau­la­ja. Moni­puo­li­sen kou­lu­tuk­sen pit­kän ammat­tia­tai­don ja koke­muk­sen avul­la Sini mukau­tuu roo­liin­sa suve­ree­nis­ti niin spiik­ke­ri­nä, ääni­näyt­te­li­jä­nä kuin laulajana. 

Sinin ään­tä voi kuul­la televisio/radio/some mai­nok­sis­sa, kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­leis­sa, ani­maa­tiois­sa, elo­ku­vis­sa, elo­ku­vat­rai­le­reis­sa, peleis­sä, podcas­teis­sa, ääni­kir­jois­sa jne. 

Kun tar­vit­set spiik­ke­riä, ääni­näyt­te­li­jää tai lau­la­jaa tuo­tan­too­si, ota yhteyt­tä ja toteu­te­taan projektisi. 

Puhe­lin +358 40 840 0166
Säh­kö­pos­ti

Kuun­te­le Sinin ääni­näyt­teet täältä!

Torsti Spoof

Spiik­ke­ri yli kah­den­kym­me­nen vuo­den ajal­ta. Tors­til­la on miel­lyt­tä­vä kes­ki-ikäi­sen mie­hen sel­keä ääni, joka tai­puu moneen käyt­töön. Tors­tin pit­kä koke­mus äänit­tä­jä­nä ja mik­saa­ja­na ovat anta­neet alal­la poik­keuk­sel­li­sen kovan tek­ni­sen osaamisen. 

Tors­ti on myös ammat­ti­sä­vel­tä­jä. Kuu­let Tors­tin sävel­tä­mää musiik­kia monien Hol­lywood-elo­ku­vien maa­il­man­laa­jui­sis­sa trai­ler-ja TV-kam­pan­jois­sa kuten esim. Star Wars.

Kun tar­vit­set todel­la laa­du­kas­ta musiik­kia tuo­tan­too­si, poik­kea osoit­tee­seen torstispoof.com

Puhe­lin +358 50 919 7395
Säh­kö­pos­ti

Kuun­te­le Tors­tin ääni­näyt­teet täältä!

Ota yhteyttä

Voit ottaa mei­hin yhteyt­tä jät­tä­mäl­lä jät­tä­mäl­lä vies­tin ja säh­kö­pos­ti osoit­tee­si. Jos haluat ottaa yhteyttä

puhe­li­mit­se, soi­ta Sinil­le nume­roon: +358 40 8400 166 ja Tors­til­le +358 50 9197 395