Hei! Olemme Sini ja Torsti Spoof.

Olem­me ko­ke­nut ja luo­tet­ta­va spiik­ke­ri­kak­sik­ko. Olet ehkä kuul­lut ään­täm­me mai­nok­sis­sa, TV-ja ra­dio­ka­na­vil­la, yri­tys­vi­deois­sa, kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­leis­sa, len­to­ko­neis­sa ja niin edel­leen.

Laa­tu ja luo­tet­ta­vuuus ovat meil­le tär­kei­tä. Pit­kä ko­ke­mus ja työ­ru­tii­ni mah­dol­lis­ta­vat ää­nen toi­mit­ta­mi­sen kii­rei­sil­lä­kin ai­ka­tau­luil­la. Asen­teem­me on aina po­si­tii­vi­nen ja mei­dät tun­ne­taan­kin mu­ka­vi­na yh­teis­työ­kump­pa­nei­na, joi­den kans­sa on help­po toi­mia.

Hoi­dam­me myös tar­vit­taes­sa pro­jek­ti­si muut ää­ni­työt; ää­ni­tyk­ses­tä, edi­toin­nis­ta, ää­ni­suun­nit­te­lus­ta mik­sauk­ses­ta aina musiik­kiin saak­ka.

Ter­ve­tu­loa ko­ti­si­vuil­lem­me!

 • Sini Spoof

  Sini Spoof

  Olen mo­ni­puo­li­nen ää­nen­käy­tön am­mat­ti­lai­nen pu­he­ää­nes­sä ja lau­la­mi­ses­sa. Olen teh­nyt spiik­kauk­sia am­ma­tik­se­ni vii­den­tois­ta vuo­den ajan, tä­män li­säk­si toi­min lau­lu­pe­da­go­gi­na sekä lau­la­ja­na.

  Pe­rus-ää­ne­ni on sel­keä ja he­leä, mut­ta muun­nel­ta­vis­sa hy­vin eri­lai­siin tyy­lei­hin, kir­kas-soin­ti­ses­ta piir­ros­ka­ri­ka­tyy­ris­tä tum­ma­soin­ti­seen, va­kuut­ta­vaan ja rau­hal­li­seen ope­tusää­neen. Olen opis­kel­lut ää­nen­käyt­töä kol­men­kym­me­nen vuo­den ajan mm. Comple­te Vocal Ins­ti­tu­tes­sa Kö­pen­ha­mi­nas­sa, val­mis­tuen val­tuu­te­tuk­si Comple­te Vocal Technique-(CVT )opet­ta­jak­si, sekä Berklee Col­le­ge of Musicis­sa kes­kit­tyen lau­lun eri tyy­li­la­jei­hin. Mi­kä­li siis ha­luat pu­het­ta tai lau­lua tuo­tan­too­si, kysy tar­jous­ta.

  Pu­he­lin +358 40 840 0166
  Säh­kö­pos­ti sini@voiceforyou.fi

  Kuun­te­le ää­ni­näyt­teet alla ole­vas­ta Soundcloud -lin­kis­tä

  • Kuuntele Sinin SoundCloud ääninäytteitä!
 • Torsti Spoof

  Torsti Spoof

  Olen teh­nyt spiik­ke­jä niin kau­an kuin jak­san muis­taa. Pää­dyin alal­le ikään kuin va­hin­gos­sa stu­dio­y­rit­tä­jä­nä kun tuo­tan­toi­him­me tar­vit­tiin mie­sään­tä ja olen teh­nyt spiik­ke­jä sii­tä asti. Mi­nul­la on miel­lyt­tä­vä kes­ki-ikäi­sen mie­hen sel­keä ääni, joka tai­puu mo­neen käyt­töön. Pit­kä ko­ke­mus ää­nit­tä­jä­nä ja mik­saa­ja­na on an­ta­nut mi­nul­le alal­la poik­keuk­sel­li­sen ko­van tek­ni­sen osaa­mi­sen. Toi­min myös sä­vel­tä­jä­nä. Olet kuul­lut musiik­kia­ni mo­nien Hol­lywood-elo­ku­vien maa­il­man­laa­jui­sis­sa trai­ler-ja TV-kam­pan­jois­sa ku­ten esim Star Wars.

  Mi­kä­li tar­vit­set to­del­la laa­du­kas­ta musiik­kia tuo­tan­too­si, poik­kea osoit­tee­seen torstispoof.com

  Pu­he­lin +358 50 919 7395
  Säh­kö­pos­ti torsti@voiceforyou.fi

  Kuun­te­le ää­ni­näyt­teet alla ole­vas­ta Soundcloud -lin­kis­tä

  • Kuuntele Torstin SoundCloud ääninäytteitä!

Tarvitsetko tuotantoosi aitoa lapsen ääntä?

Olen Eri­ka, iloi­nen ja rei­pas 12 vuo­tias tyt­tö. Ää­ne­ni on he­leä ja kir­kas. Olen teh­nyt spiik­ke­jä mai­nok­siin muu­ta­man vuo­den ajan. Ra­kas­tan lau­la­mis­ta, aloi­tin lau­lu­tun­neil­la käy­mi­sen seit­se­män vuo­ti­aa­na, lau­la­mi­sen li­säk­si har­ras­tan musiik­ki­teat­te­ria, maa­laa­mis­ta, jal­ka­pal­loa ja ylei­sur­hei­lua.

Kuun­te­le ää­ni­näyt­teet alla ole­vas­ta Soundcloud -lin­kis­tä

 • Kuuntele Erikan SoundCloud ääninäytteitä!

Ota yhteyttä

Voit ot­taa mei­hin yh­teyt­tä jät­tä­mäl­lä jät­tä­mäl­lä vies­tin ja säh­kö­pos­ti osoit­tee­si. Jos ha­luat ot­taa yh­teyt­tä

pu­he­li­mit­se, soi­ta Si­nil­le nu­me­roon: +358 40 8400 166 ja Tors­til­le +358 50 9197 395